pressingvent-logosite

     Politica de confidentialitate

 

    Asigurarea protecţiei si a utilizării adecvate a datelor cu caracter personal reprezintă o prioritate permanentă pentru societatea noastra.

      In acest context, va informam cu privire la drepturile dumneavoastră referitoare la datele cu caracter personal care pot fi deţinute si prelucrate de noi.

 

     CARE SUNT REGLEMENTARILE PRIVIND DATELE CU CARACTER PRINCIPAL?

 

     Regulamentul General UE 679/2016/GDPR privind protecţia datelor cu caracter personal descrie datele cu caracter personal ca fiind orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, denumita "persoana vizată", direct sau indirect, in special prin referire la un identificator cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre locaţie, un identificator online, precum și unul sau mai mulţi factori specifici, de ordin fizic, fiziologic, genetic, mental, economic, cultural sau social al acelei persoane fizice.

 

      Datele personale se referă, prin urmare, la o persoană fizică, care poate fi identificată prin utilizarea categoriilor de date menţionate anterior.

 

    Identificarea poate fi realizată printr-o singură informaţie sau prin corelare cu orice altă informaţie aflată in posesia operatorului de date sau care ar putea să intre in posesia acestuia. In conformitate cu obligaţiile noastre de a vă informa cu privire la orice operaţiune de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă aducem la cunostinta următoarele:

 

     CINE ESTE PRESSING VENT SRL?

 

    Pressing Vent SRL este persoana juridica romana, cu sediul in Galati, str.Barbosi nr.12, bl.D/6, jud.Galati inregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub numarul J17/920/2011, avand cod unic de inregistrare RO14772604.

Pressing Vent SRL este furnizor de solutii tehnice, utilaje si materiale pentru ventilatie rezidentiala si industriala.

 

    CE DATE PERSONALE SUNT PRELUCRATE?

 

    Pressing Vent SRL poate să prelucreze următoarele categorii de date personale: nume si prenume, adresa, numar de telefon, adresa e-mail, firma reprezentata, functia in cadrul acestei firme, carte identitate, cod numeric personal, istoric al tranzactiilor, identificatori on-line (adresa IP, browser, locatia).

 

    CUM GESTIONEAZA PRESSING VENT SRL DATELE CU CARACTER PERSONAL?

 

    Pressing Vent SRL respectă obligaţiile care ii revin in temeiul legislaţiei naţionale si al Regulamentului General UE 679/2016/GDPR prin acţiuni precum:

 • Actualizarea datelor cu caracter personal
 • Stocarea sau distrugerea acestora in siguranţă
 • Evitarea colectării sau păstrarea unor cantităţi excesive de date
 • Aplicarea unor măsuri tehnice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal
 • Protejarea datelor cu caracter personal impotriva pierderii, utilizării abuzive, accesului neautorizat, respectiv divulgării neintemeiate.

 

    SCOPURILE PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

    Pressing Vent SRL poate utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal pentru incheierea si derularea contractelor referitoare la livrarea produselor comercializate, pentru intretinerea conturilor, pentru raspunsuri la intrebari / solicitari, pentru imbunatatirea serviciilor oferite, pentru conformare cu legislatia.

 

    TEMEIUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

      Pressing Vent SRL isi poate ȋntemeia prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe oricare dintre temeiurile de legalitate de mai jos:

 • Consimtamant: persoana vizată si-a dat consimţămantul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.
 • Executarea unui contract: prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract.
 • Respectarea obligaţiilor legale: prelucrarea este necesară pentru a respecta obligații ale operatorului care provin din legi sau alte acte normative.
 • lnteres public sau autoritate publică: prelucrarea este necesară pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este investit operatorul.
 • lnteresul legitim al operatorului: prelucrarea este necesară in scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului in care prevalează interesele sau drepturile si libertăţile fundamentale ale persoanei vizate.

 

    TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

    Pot exista situații ȋn care să fie necesară transferarea datelor dumneavoastră cu caracter personal către anumiți furnizori / imputerniciţi care prestează servicii companiei noastre / in numele companiei noastre (d.ex: firme de curierat, furnizori de servicii IT, institutii bancare, societati de contabilitate).

    In cazul in care trebuie să transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal unei terţe părţi, vom face acest lucru numai după obţinerea consimţămantului dumneavoastră sau in scopul derulării unui contract, cu excepţia cazului in care suntem obligaţi din punct de vedere legal să procedăm altfel.

    Orice terţe părţi cărora le comunicăm datele dumneavoastră sunt obligate să păstreze aceste date in siguranţă si să le folosească doar pentru a presta activitatea pentru care au fost imputerniciți in condițiile legii.

    Atunci cand nu mai au nevoie de datele dumneavoastră pentru a presta acest serviciu, vor efectua distrugerea acestora in condiţiile prevăzute de reglementările in vigoare, conform procedurilor noastre, emise in acord cu acestea.

 

    DURATA PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

    Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal doar pe perioada indeplinirii scopurilor, dar nu mai mult de 5 ani de la incheierea contractului sau de la ultima interactiune.

In situatiile expres reglementate, stocarea datelor se face pe perioada impusa de lege.

 

   DREPTURILE DUMNEAVOASTRA CU PRIVIRE LA DATELE CU CARACTER PERSONAL

 

    Cu excepţia cazului in care sunteţi supus unei exceptări in temeiul Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal, aveţi următoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastră personale:

 • Dreptul de acces - aveţi dreptul de a solicita o copie a informaţiilor pe care le deţinem despre dumneavoastră.
 • Dreptul la rectificare - aveţi dreptul să corectaţi datele pe care le deţinem despre dumneavoastră, in cazul in care ajung să fie inexacte, incorecte sau incomplete.
 • Dreptul de a fi uitat - in anumite circumstanţe, puteţi cere ca datele pe care le deţinem să fie sterse din evidenţele noastre.
 • Dreptul la restricţionarea prelucrării - in anumite condiţii, aveţi dreptul să cereţi restricţionarea prelucrării datelor dumneavoastră personale.
 • Dreptul la portabilitate - aveţi dreptul de a solicita transferul datelor pe care le deţinem despre dumneavoastră către o altă organizaţie, dacă sunt indeplinite condiţiile aplicabile cu privire la aceste date.
 • Dreptul de a formula obiecţii - aveţi dreptul de a formula obiecţii faţă de anumite tipuri de prelucrare, cum ar fi, spre exemplu, prelucrarea ȋn scopuri ce ţin de marketingul direct. Dreptul de a contesta prelucrarea datelor dumneavoastră personale in scopul comunicării directe de marketing este absolut si nu poate fi negat de noi in nicio circumstanță.
 • Dreptul de a vă opune prelucrării care presupune luarea automată a deciziilor - aveţi, de asemenea, dreptul de a vă opune actelor de prelucrare a datelor care presupune luare de decizii automate (de exemplu prin crearea de profiluri).
 • Dreptul de a adresa sesizări - in cazul in care refuzăm cererea dumneavoastră de acces la date cu caracter personal care vă aparţin, vă vom oferi un motiv pentru refuz. Ȋn cazul ȋn care sunteți nemulţumit de răspuns, puteţi adresa sesizări către autoritatile relevante (ANSPDCP).

 

    In cazul in care temeiul prelucrării este constituit pe consimţămantul dumneavoastră, vă reamintim că puteţi revoca acest consimţămant in orice moment.

 

     In cazul in care consimţămantul este singurul motiv de legalitate al prelucrării, orice prelucrare a datelor dumneavoastră personale va inceta de indată ce aţi revocat acest consimţămant, dar acest lucru nu va afecta prelucrarea datelor cu caracter personal care a fost realizată ȋnainte de revocare.